Jakość, polityka środowiskowa i bhp

Do najważniejszych aspektów naszej działalności należą wysokie standardy jakości, zrównoważony rozwój środowiska i bezpieczeństwo pracy. W związku z tym przyjęliśmy określone zasady dotyczące powyższych zagadnień.

Polityka jakości

Klient w centrum uwagi
Kreowanie korzyści dla klienta stanowi podstawowy cel naszej Spółki. Klient znajduje się w centrum wszystkich podejmowanych przez nas działań, co znajduje odzwierciedlenie w procedurach i organizacji Spółki. Systematycznie przyglądamy się potrzebom naszych odbiorców, podejmując działania zwiększające ich zadowolenie.

Strategia "Zero wad"
Dążymy do całkowitego wyeliminowania wad w oferowanych wyrobach i usługach. Aby osiągnąć ten cel, podejmujemy wszelkie działania, które są niezbędne i odpowiednie z ekonomicznego punktu widzenia. Na tych samych zasadach przebiega współpraca z naszymi dostawcami i usługodawcami.

Wymierne cele
Co pewien czas wyznaczamy cele dla każdego obszaru, postępując zgodnie z potrzebami naszych rynkowych partnerów, pracowników i inwestorów. Dotyczy to między innymi kwestii jakości, ochrony środowiska i bezpieczeństwa pracy. Ocena wyznaczonych celów oraz ich realizacji odbywa się na podstawie określonych mierników i wskaźników.

Ciągłe doskonalenie
Fundamentem naszych działań jest proces ciągłego doskonalenia (CIP). Mierzymy i oceniamy realizację stawianych celów, a uzyskiwane wyniki stanowią podstawę do wdrażania dalszych ulepszeń.

Polityka środowiskowa i bhp

Zrównoważony rozwój
Nasze działania muszą uwzględniać wymogi ekonomii, potrzeby środowiska i nasze obowiązki wobec społeczeństwa, a zwłaszcza przyszłych pokoleń. Ostrożnie korzystamy z zasobów i troszczymy się o środowisko.

Odpowiedzialność
Wszyscy pracownicy są odpowiedzialni za likwidację zagrożeń dla środowiska i osób znajdujących się w ich otoczeniu, a także przestrzeganie przepisów prawa w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Na kierownictwie spoczywa obowiązek określania i oceny zagrożeń oraz podejmowania stosownych działań. Potrafimy odpowiednio reagować na wszelkiego typu awarie i wypadki.

Procesy i produkty
Zdrowie i bezpieczeństwo pracowników oraz innych osób mających styczność z naszymi produktami mają pierwszoplanowe znaczenie. Podczas projektowania produktów i procesów w naszej firmie przyświeca nam nadrzędny cel w postaci ochrony życia i zdrowia ludzi oraz minimalizacji wpływu na środowisko. Zasada ta dotyczy również późniejszej utylizacji naszych wyrobów.

Kontakt

SFS Group Sp. z o.o.
ul. Torowa 6
PL-61-315 Poznan
T +48 61 660 49 00
F +48 61 660 49 10