Salgs og leverings betingelser

SFS intecs salgs og leveringsbetingelser er laget for å forenkle forhandlinger og kontraktshåndtering

1. Anvendelse
Disse generelle bestemmelser gjelder under forutsetning av at annet ikke skriftlig er avtalt.

2. Inngåelse av avtale
Alle leveranser og tilbud fra SFS intec AS (heretter SFS intec)skjer utelukkende på grunnlag av disse vilkår. Andre vilkår gjelder kun dersom de er akseptert av SFS intec i skriftlig form. Dette gjelder også for det tilfelle at kunden bekrefter et tilbud fra SFS intec under henvisning til egne forretnings eller innkjøpsvilkår. Med mindre andre frister er avtalt gjelder tilbudene fra SFS intec for en måned fra tilbudsdato. Avviker bestillingen fra tilbud, er tilbudet ikke gjeldene.

3. Priser
Prislister angir bruttopriser fritt levert fra SFS intec sitt lager eller fabrikk, og er eksklusiv merverdiavgift. Rabatt gis i samsvar med ordrestørrelsen, eller basert på kjøpers totale innkjøp pr. år. i henhold til spesielle avtaler. Det tas forbehold om prisendringer til enhver tid uten varsel i forbindelse med, men ikke begrenset til, endrede markedsforhold, prisstigninger eller valutasvingninger. Ved etterbestillinger er selger ikke bundet til priser fra tidligere oppdrag.

4. Forsendelse
Dersom ikke annet er avtalt leverer SFS intec ab lager, ved forsendelse til utlandet ufortollet og uten avgifter. Dersom intet annet er avtalt velger SFS intec en egnet forsendelsesmåte. Med lasting av produktene I lageret/fabrikken går risikoen over til bestiller. Transporten skjer på bestillers risiko. Kostnader for forsendelsene belastes bestiller.

5. Merverdiavgift-omkostninger
Alle priser er eksklusiv merverdiavgift. Ved levering fra lager Frogner, er prisene ab lager Frogner.

6. Leveringstid
Leveringsfrister/leveringsdatoer er kun bindende for SFS intec ved uttrykkelig skriftlig bekreftelse. Erstatningsansvar ved forsinket levering er utelukket med mindre SFS intec forsettlig eller grovt uaktsom har avtalt urealistiske leveringsfrister, og dette har forårsaket forsinkelsen.. I dette tilfelle begrenser ansvaret seg til dirkete tap på grunn av forsinkelsen, under forutsetning av at tapet var påregnelig. Tapt fortjeneste, skader på grunn av avbrudd i produksjonen, kostnader eller utgifter for innkjøp for å dekke manglende varer, eller annet indirekte tap, dekkes ikke. Denne ansvarsbegrensningen gjelder så langt den er forenelig med gjeldende norsk lov. Med leveringstid menes det tidspunkt når varene forlater fabrikk/lager.

7. Delleveringer
Siste uttak skal skje senest innen 12. måneder etter første leveranse har funnet sted.

8. Uforutsette leveringsproblemer
Uforutsette hendelser som force majeure eller andre hendelser som er utenfor kontrollen til SFS intec‘s eller dennes leverandører fritar SFS intec fra forpliktelsen til delvis eller fullstendig levering. I dette tilfelle er erstatningskrav av enhver type utelukket.

9. Betalingsbetingelser
Betaling skal skje senest 14 dager etter fakturadato. For ordre under kr 1000,- ex. mva belastes et ekspedisjonsgebyr på kr 200,-. Ved for sen innbetaling belastes renter. Papirfaktura belastes med kr.50,-.

10. Salgspant
Selger har panterett i de leverte varer inntil kjøpesummen med tillegg av renter og omkostninger er helt betalt. Aksept ansees ikke som betaling før den er innfridd i sin helhet.

11. Reklamasjon
Kunden plikter å undersøke varen omgående ved ankomst. Åpenbare mangler skal omgående meldes skriftlig til SFS intec. Dersom kunde forsømmer dette, gjelder varen som akseptert med mindre det dreier seg om en mangel som ikke var synlig ved den første undersøkelsen. Dersom det senere viser seg en slik mangel så skal den meldes omgående så snart det ble oppdaget. SFS intec's ansvar omfatter kun levering av nytt feilfritt materiell. Erstatning for påregnelig og direkte økonomisk tap hos kjøper tilkjennes utelukkende såfremt mangelen skyldes at SFS intec har opptrådt forsettlig eller grovt uaktsomt. Erstatning for indirekte tap dekkes ikke.

12. Spesialproduserte produkter
Ved spesialproduksjon må kjøper godta som komplett leveranse 15% for mye eller for lite i forhold til bestilt kvantitet.

13. Bistand ved prosjektering
I enkelte tilfeller, og ved kjøp av enkelte produkter, kan SFS intec etter særskilt skriftlig avtale vederlagsfritt bistå kjøper med prosjektering og styrkeberegning. Kjøper må selv kontrollere, og står ansvarlig for, endelig prosjektering og styrkeberegning. SFS intec vil i disse tilfellene også kunne bistå med opplæring og kursing av kjøpers ansatte. Bistand fra SFS intec ved prosjektering, styrkeberegning m.v., skal på ingen måte anses som en garanti fra SFS intec overfor kjøper eller tredjemann. Kjøper er videre selv ansvarlig for at gjeldene lover og forskrifter følges ved bruk og/ eller modifisering av produktet.

14. Emballasje
Alle leveringer skjer i ubrutte standardpakninger. Deling av pakninger belastes med kr 120,- pr. stk. Paller belastes til selvkostpris eller via transportfirmaets overføringssystem. Dersom ikke annet er avtalt velger SFS intec en egnet emballasje.

15. Retur
Returer skal godkjennes av selger. Selger aksepterer kun uskadede og ubrutte standardpakker. Kreditering skjer med fakturert beløp -20%. Returfrakt betales av kjøper.

16. Dokumentasjon
Dimensjoner, tekstdata og illustrasjoner i dokumenter av alle slag fra SFS intec er uforpliktende. Ved produksjon av kundespesifikke produkter er en eventuell tegning laget av SFS intec forpliktende.

17. Produktansvar
Krav i forbindelse med produktansvar utelukkes i sin helhet i den grad det er forenlig med gjeldende lovverk. Dersom SFS intec likevel skulle motta krav fra tredjemann så er kjøper forpliktet til å holde SFS intec skadesløs mot slike krav.

18. Ettertrykk - kopier
Ettertrykk og kopier av alle slag - også i utdrag - inklusive, men ikke begrenset til, brosjyrer, SFS intec-regler osv. er kun tillatt med skriftlig samtykke fra SFS intec.

19. Tvister
For eventuelle tvister mellom kjøper og selger gjelder norsk rett, og Romerike og Glåmdal tingrett vedtas som rett verneting

Kontakt

SFS intec AS
Fjellboveien 3
NO-2016 Frogner
T +47 67 92 14 40