Myynti- ja toimitusehdot

SFS Intecin myynti- ja toimitusehtojen tarkoituksena yksinkertaistaa neuvottelut ja helpottaa sopimusten tekoa ja ylläpitoa.

1. SOVELTAMISALA
Näitä ehtoja sovelletaan kaikkiin SFS intec Oy:n, y-tunnus 0603407-6 (jäljempänä ”SFS”) toimituksiin, suorituksiin, tarjouksiin ja sopimuksiin. Edellä mainittuihin toimituksiin voi sisältyä myös työmaalla suoritettavia vähäisiä asennustöitä. Muita ehtoja sovelletaan vain, jos SFS on ne kirjallisesti ja nimenomaisesti hyväksynyt.
Asiakkaan omia yleisiä osto- tai muita sopimusehtoja ei sovelleta, vaikka asiakas olisi näihin ehtoihinsa viitannut vastauksessaan SFS:n tarjoukseen tai muussa yhteydessä, ellei SFS ole kyseisten asiakkaan ehtojen soveltamista kirjallisesti ja nimenomaisesti hyväksynyt.

2. TARJOUS JA SOPIMUKSEN SYNTYMINEN
Ellei SFS:n tarjouksessa ole mainittu muuta voimassaoloaikaa, SFS:n tekemät tarjoukset ovat voimassa yhden (1) kuukauden ajan tarjouksen päivämäärästä lukien.
Tarjouspohjaisessa kaupassa sopimus syntyy, kun asiakas on ilmoittanut hyväksyvänsä tarjouksen. Muussa tapauksessa sopimus syntyy, kun SFS on vahvistanut tilauksen tai toimittanut tuotteen tai osapuolet ovat allekirjoittaneet kauppasopimuksen.
Kohdassa 1. todettua sovellettavista sopimusehdoista noudatetaan: SFS:n näitä ehtoja sovelletaan kaikissa tilanteissa, ellei SFS ole kirjallisesti ja nimenomaisesti muuta hyväksynyt.

3. HINNAT
Kauppahinta on osapuolten keskenään sopima hinta. Jos hinnoista ei ole sovittu erikseen, sovelletaan SFS:n kulloinkin voimassa olevia toimitettavan tuotteen listahintoja. Kulloinkin voimassa olevalla listahinnalla tarkoitetaan SFS:n tarjouksen päivämäärän, tai mikäli sopimus syntyy ilman tarjousmenettelyä, tilauksen vahvistamispäivämäärän tai sopimuksen allekirjoitushetken tai jos edellä mainittuja tapahtumia ei ole, tuotteen toimitushetkellä voimassa olevaa listahintaa.
SFS:llä on oikeus muuttaa vapaasti listahintoja milloin tahansa ja mistä syystä tahansa. Syynä voi olla esimerkiksi kustannusten nousu, inflaatio tai valuuttakurssien muutos. SFS ei ole kuitenkaan velvollinen perustelemaan listahintojen muutoksien syitä. SFS ei ole sidottu tarjoamaan tuotteita eikä solmimaan jatkosopimuksia samoilla, aikaisempien tilausten hinnoilla.
Listahinnat, asiakkaan maksettavaksi kuuluvat kulumaksut ja muut mahdolliset maksut on määritetty listahintaliitteessä, joka on liitetty SFS:n tarjoukseen, tilausvahvistukseen tai sopimukseen.

4. PAKKAUKSET
Pakkaukset veloitetaan omakustannushintaisina. Pakkauksia tai kuljetusmateriaaleja ei oteta vastaan takaisin missään tilanteessa.

5. MAKSUEHDOT
Ellei maksuehdosta ole toisin nimenomaisesti kirjallisesti sovittu, maksuaika on 14 päivää laskun päiväyksestä. Mikäli asiakas ei maksa laskua eräpäivänä tai jos SFS:n tietoon tulee jo ennen eräpäivää, että asiakkaan maksukyky on olennaisesti heikentynyt, SFS:llä on oikeus purkaa kauppa ja keskeyttää mahdolliset sovitut toimitukset. SFS:llä on lisäksi oikeus noutaa tuotteet asiakkaalta asiakkaan kustannuksella takaisin. SFS:llä on viivästyskoron lisäksi oikeus vahingonkorvaukseen kaikesta asiakkaan maksulaiminlyönnistä ja sopimuksen purusta SFS:lle aiheutuneesta vahingosta.
SFS:llä on oikeus vaatia ennakkomaksu tai SFS:n hyväksymän raha- tai vakuutuslaitoksen antama vakuus maksun suorittamisen vakuudeksi. SFS:n esittämän vaatimuksen laiminlyöminen oikeuttaa SFS:n purkamaan kaupan ilman korvausvelvollisuutta asiakkaalle.
Asiakkaalla ei ole oikeutta pidättyä maksusta tai sen osasta millään perusteella eikä käyttää maksua vastasaatavansa kuittaukseen.

6. OMISTUKSENPIDÄTYS
SFS pidättää tuotteisiin omistusoikeuden kunnes kaikki toimitukseen liittyvät maksut on kokonaisuudessaan maksettu. Tuotteita, joita ei ole maksettu kokonaisuudessaan, ei saa asentaa, työstää, myydä, pantata eikä niihin saa luoda mitään kolmannelle kuuluvia oikeuksia

7. LAINSÄÄDÄNTÖ JA VIRANOMAISTEN MÄÄRÄYKSET
Asiakkaan on tiedotettava SFS:lle lainsäädännöstä ja viranomaisten määräyksistä, jotka voivat vaikuttaa asiakkaan kiinnostuksen kohteena olevien tai sen tilaamien SFS:n tuotteiden toimitukseen, varustukseen tai käyttöön. Tämä informointivelvollisuus sisältää erityisesti velvollisuuden kertoa säädöksistä ja määräyksistä, jotka koskevat tuotteen luonnetta ja käyttöä, turvallisuusmääräyksiä, terveyteen liittyviä määräyksiä, kiellettyjä aineita koskevia määräyksiä ja laatuvaatimuksia, tuontimääräyksiä jne.
Mikäli asiakas rikkoo tätä tiedonantovelvoitetta, SFS:llä ei ole mitään vastuuta tuotteesta, sen käytöstä tai mistään tuotteeseen liittyvästä seikasta. Jos asiakas laiminlyö tiedonantovelvollisuutensa ja sen seurauksena tuote on puutteellinen tai virheellinen, asiakkaan on korvattava SFS:lle kaikki kenen tahansa tekemistä vaateista ja vaatimuksista SFS:lle aiheutuneet vahingot ja kustannukset.

8. TILAUSTYÖT
Asiakas on täysin yksin vastuussa SFS:n käyttöön antamistaan piirustuksista, määrittelyistä, suunnitelmista, malleista, näytteistä, kuten esimerkiksi niiden virheettömyydesta ja kattavuudesta. SFS vastaa asiakaskohtaisissa tuotteissa ainoastaan siitä, että tuote on asiakkaan toimittaman piirustuksen mukainen.
Asiakas takaa ja vakuuttaa, että sillä on tuotteen valmistusta sekä tuotetta varten kaikki tarvittavat immateriaali- ja muut oikeudet. Jos asiakas rikkoo edellä mainittua vakuutustaan, SFS:llä on oikeus purkaa asiakkaan kanssa solmittu sopimus asiakkaan syystä ja saada täysi korvaus asiakkaalta SFS:lle sopimuksen purusta aiheutuneista vahingoista ja kustannuksista. Asiakas korvaa SFS:lle myös kaikki SFS:n kärsimät vahingot ja kustannukset, jotka ovat aiheutuneet siitä, että tuotteen valmistus tai tuote ovat loukanneet tai loukkaavat kolmannen osapuolen oikeuksia.
SFS:llä on oikeus ylittää tai alittaa asiakaskohtaisten tuotteiden valmistuksessa asiakkaan tilaamat määrät 10 %:lla, ellei muusta ole erikseen nimenomaisesti kirjallisesti sovittu.

9. CALL-OFF -SOPIMUKSET
Call-off -sopimuksista eli sopimuksista, joissa asiakas tilaa tietyn määrän tuotteita toimitettavaksi asiakkaan erikseen ilmoittaman toimitusaikataulun puitteissa, on tehtävä erillinen sopimus. Jollei tällaista erillistä sopimusta ole tehty, tilaus tai sopimus katsotaan tavanomaiseksi tilaukseksi tai sopimukseksi. Asiakas on velvollinen maksamaan koko määrän tilattuja tuotteita ja SFS:llä on oikeus toimittaa ja laskuttaa tilattujen tuotteiden koko määrä viimeistään kolmen (3) kuukauden kuluessa ensimmäisestä toimituksesta.

10. TOIMITUSAIKA
Toimitusajat ja toimituspäivät sitovat SFS:ää vain, jos SFS on ne kirjallisesti vahvistanut sitoviksi.
Jos viivästys nimenomaisesti sitovaksi sovitusta toimitusajasta tai toimituspäivästä johtuu SFS:n törkeästä tuottamuksesta tai tahallisuudesta, asiakkaalla on oikeus vaatia korvausta osoittamastaan välittömästä vahingosta.
SFS ei vastaa viivästyksestä miltään osin, jos viivästys on aiheutunut sitä tai sen toimittajaa, mukaan lukien tavarankuljettajat, kohdanneesta ylivoimaisesta esteestä tai muusta SFS:n tai sen toimittajien vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevasta syystä.

11. TOIMITUSEHDOT JA VAARANVASTUUN SIIRTYMINEN SEKÄ TUOTTEIDEN TARKASTAMINEN JA VIRHEESTÄ REKLAMOIMINEN
11.1 Yleiset määräykset
Toimitusehto ja vaaranvastuu
Ellei toisin ole sovittu, toimituksissa noudatetaan Incoterms -ehtoja. Jos toimituslausekkeesta ei ole muuta sovittu, tuotteet ovat noudettavissa SFS:n päätoimipaikan varastolla sovittuna päivänä tai ajanjaksona tai jos aikaa ei ole määrätty, kohtuullisen ajan kuluessa.
Vaaranvastuu siirtyy asiakkaalle, kun tuotteet luovutetaan sopimuksen mukaisesti asiakkaalle tai itsenäisen rahdinkuljettajan kuljetettavaksi, jollei sovitusta toimituslausekkeesta muuta johdu. Ellei tavaraa luovuteta oikeaan aikaan ja tämä johtuu asiakkaasta tai asiakkaan puolella olevasta seikasta, vaaranvastuu siirtyy asiakkaalle, kun SFS on tehnyt sen mitä siltä sopimuksen mukaan edellytetään luovutuksen mahdollistamiseksi.
Tuotteiden tarkastaminen, reklamointi ja vaatimusten esittäminen
Asiakkaan on tarkastettava tuotteet viivytyksettä toimituksen jälkeen. Jos toimitus on joiltakin osin virheellinen, asiakkaan on ilmoitettava välittömästi SFS:lle virheestä kirjallisesti, ja aina kuitenkin viimeistään kahdeksan (8) arkipäivän kuluessa toimituspäivästä. Jos asiakas laiminlyö reklamaation tekemisen edellä mainitusti, katsotaan tuotteet hyväksytyiksi, ellei kyse ole virheestä, jota ei ole voitu havaita tarkastuksen yhteydessä. Jos virhe, jota ei ole voitu havaita tarkastuksen yhteydessä ilmenee myöhemmin, on tästä virheestä reklamoitava kirjallisesti SFS:lle välittömästi sen havaitsemisen jälkeen, tai muutoin tuotteet katsotaan täysin hyväksytyiksi myös tämä virhe mukaanlukien.
Kaikki vaatimukset tuotteen virheistä on tehtävä viimeistään yhden (1) vuoden kuluessa tuotteiden toimituksesta. Tämä määräaika koskee kaikkia virheitä.
SFS:llä on oikeus tutkituttaa ilmoitettu virhe valitsemillaan asiantuntijoilla. Asiakkaan on varastoitava virhereklamaation kohteena oleva tuote asianmukaisesti niin kauan kunnes SFS antaa luvan palauttaa tuotteen SFS:lle. Asiakas vastaa kaikista kustannuksista palautuksista, joita SFS ei ole hyväksynyt.
Valintansa mukaisesti SFS joko toimittaa virheellisen tuotteen tilalle uuden sopimuksen mukaisen tuotteen tai korjaa virheen. Virheellisen SFS:n tekemän asennustyön osalta SFS uusii asennustyönsä. SFS:llä ei ole muuta velvollisuutta eikä vastuuta virheen johdosta.
Asiakkaalla ei ole näin ollen oikeutta esimerkiksi hinnanalennukseen, välittömien tai välillisten vahinkojen korvaamiseen tai sopimuksen purkamiseen.
Jos tuotteeseen on tehty muutoksia, sitä ei ole varastoitu tai käsitelty huolellisesti ja asianmukaisesti tai sitä on käytetty muuhun kuin SFS:n suosittelemaan tarkoitukseen tai muutoin SFS:n ohjeiden vastaisesti, SFS:llä ei ole mitään virhevastuuta.
Mikäli tuote vaihdetaan uuteen, virheellinen, tai kohdassa 11.2 tarkoitettu vaurioitunut tuote palautuu SFS:n omistukseen, jos omistusoikeus oli jo ehtinyt siirtyä asiakkaalle. SFS huolehtii kohtuullisessa ajassa uuden tuotteen toimittamisesta sekä virheellisen tai vaurioituneen tuotteen kuljetuksesta asiakkaalta. Asiakkaan velvollisuus on pakata kustannuksellaan vaurioitunut tuote asianmukaisesti palautusta varten enempien vahinkojen välttämiseksi.
SFS ei vastaa tuotteiden asiakkaalle eikä asiakkaan muille tuotteille eikä asiakkaan asiakkaalle tai muulle luovutuksensaajalle aiheuttamista vahingoista. Jos tällaiset kolmannet osapuolet esittävät vaatimuksia SFS:ää vastaan, korvaa asiakas kaikki SFS:lle näistä vaatimuksista aiheutuneet kustannukset ja vahingot ja SFS:n maksettavaksi mahdollisesti määrätyt tai sovitut korvaukset.
11.2 Erityismääräykset kuljetettavista tuotteista
Jos osapuolet ovat sopineet toimitusehdosta, jonka mukaan kuljetuksen järjestäminen kuuluu SFS:n vastuulle, sovelletaan seuraavaa tuotteen tarkastamisesta ja virheilmoituksista:
Tuotteiden vastaanottajan on tarkastettava lähetys vastaanottohetkellä (Tiekuljetussopimuslaki).
Mikäli lähetyspakkauksissa on havaittavissa olevia ulkoisia vahinkoja (reikiä, kulmat rutussa, tms.), tuotteen vastaanottajan on tehtävä niistä vastaanottohetkellä muistutus rahdinkuljettajalle ja merkintä rahtikirjaan tai muuhun kuljetusdokumenttiin ja mainittava minkälainen vahinko on kyseessä sekä otettava kuljettajan / luovuttajan allekirjoitus muistutukseen. Lisäksi vastaanottajan tulee purkaa pakkaukset välittömästi ja tarkistaa mahdolliset tuotteeseen tulleet vauriot.
Mikäli tuotteelle on syntynyt vaurio, on vastaanottajan otettava välittömästi ja viimeistään kahden (2) päivän kuluessa yhteyttä SFS:n asiakaspalveluun. Yhteydenottoon tulee liittää yhteystiedot, vahinkokuvaus, valokuva tai kopio rahtikirjasta tai muusta kuljetusdokumentista sekä valokuvat, joista tuotteen vahinko on todennettavissa.
Tavaran vastaanottajan velvollisuus on myös purkaa tuote pakkauksesta ja tarkistaa tuote kolmen (3) vuorokauden kuluessa tilauksen vastaanottamisesta mahdollisen piilevän vaurion havaitsemiseksi.
Tuotteessa olevasta piilevästä vauriosta on reklamoitava kirjallisesti viipymättä ja viimeistään kolmen (3) päivän kuluessa toimituksen vastaanottamisesta SFS:lle. Reklamaatioon tulee liittää yhteystiedot, vahinkokuvaus, valokuva tai kopio rahtikirjasta tai muusta kuljetusdokumentista sekä valokuvat, joista tuotteen vahinko on todennettavissa.
SFS ei vastaa tuotteen vauriosta, jos vastaanottaja on laiminlyönyt velvollisuutensa tarkistaa tuote tai ilmoittaa vauriosta sopimusehtojen mukaisissa aikarajoissa.
Yhteydenotot ylläkuvattujen kuljetusvauriotapauksien osalta tulee tehdä seuraavaan sähköpostiosoitteeseen: info.nummela@sfs.biz
Kun SFS on vastaanottanut ilmoituksen kuljetuksessa vaurioituneesta tuotteesta sopimusehtojen mukaisesti, ja tuotteen todetaan vaurioituneen kuljetuksessa, tuote voidaan, kuten virhetapauksissa, SFS:n harkinnan mukaan joko korjata tai vaihtaa uuteen.

12. TAKUU
Tuotteiden takuu määräytyy valmistajan antaman takuun ja erillisten takuuehtojen mukaisesti.
Jos takuusta ei ole tehty erillistä kirjallista sopimusta tai erillisiä takuuehtoja ei ole liitetty tarjoukseen / sopimukseen, tuotteilla ei ole takuuta. Virhevastuuseen ja SFS:n vastuuseen sovelletaan näiden ehtojen määräyksiä.
Jos tuotteille on annettu tuotekohtaisia takuita eli rajoitettuja takuita, näitä erikseen annettuja rajoitetun takuun määräyksiä sovelletaan ensisijaisesti näihin yleisiin ehtoihin nähden.

13. VASTUUNRAJOITUS
SFS ei vastaa välillisistä vahingoista. SFS ei näin ollen ole velvollinen korvaamaan viivästyksestä, toimituksen virheellisyydestä eikä mistään muista syystä asiakkaalle aiheutuneita välillisiä vahinkoja kuten tuotantotappiota, saamatta jäänyttä voittoa tai muuta seurannaisvahinkoa.
SFS:n vastuu mistään vahingoista yhteensä ei voi ylittää toimituksesta asiakkaan maksamaa hintaa riippumatta vaatimuksen perusteesta.
Kaikki vaatimukset SFS:ää vastaan, millä perusteella tahansa, on tehtävä vuoden (1) kuluessa alkuperäisen toimituksen vastaanottamisesta.
Näillä vastuunrajauksilla ei muuteta eikä laajenneta näissä ehdoissa muualla todettua SFS:n vastuuta.

14. TUOTEVASTUU
Asiakas vastaa tuotevastuulakiin (17.8.1990/694) perustuvista kolmansien vaatimuksista ja korvauksista. Jos SFS:ää vastaan esitetään vaatimuksia tai SFS joutuu korvaamaan vahinkoja asiakkaalle toimitettujen tuotteiden aiheuttamista vahingoista tuotevastuulain perusteella, korvaa asiakas kaikki SFS:lle aiheutuneet kustannukset ja vahingot ja SFS:n maksettavaksi tulleet vahingonkorvaukset.

15. LASKELMAT JA DOKUMENTAATIOT
SFS:n mahdollisesti tekemät tai sen hintaliitteissä tai muissa dokumenteissa, kuten esimerkiksi esitteissä tai lehtijulkaisuissa esitetyt määrä-, mitoitus-, rakenne- ja muut laskelmat, suunnitelmat ja piirustukset, samoinkuin tekstitiedot ja kuvat ovat sitomattomia eikä SFS ota niistä mitään vastuuta. Sama koskee suullisesti annettuja tietoja ja neuvoja. Asiakas on velvollinen tekemään kaikki laskelmat ja suunnitelmat ja piirustukset ja vastaavat tehtävät SFS:n tarjoamien tuotteiden käyttämisestä ja määristä itse omalla vastuullaan.
Valmistettaessa asiakaskohtaisia tuotteita, SFS:n tekemä piirustus on sitova ja sitä noudatetaan, jos sellainen on käytettävissä.

16. TILAUSTEN PERUMINEN
Tuotteille ei ole palautusoikeutta. Tilaus voidaan perua ja tuotteet palauttaa vain SFS:n erikseen antamalla suostumuksella.
Jos tilaus perutaan, asiakas vastaa kaikista SFS:n kustannuksista, joita SFS:lle on aiheutunut tilaukseen liittyen. Tällaisia kustannuksia ovat esimerkiksi raakaainekustannukset, työkaluista ja niiden käytöstä sekä tilauskohtaisista tuotantolaitteistoista aiheutuneet kustannukset, kattamattomat kehityskustannukset, puolivalmiit ja valmiit tuotteet.

17. SOPIMUKSEN PURKAMINEN
Asiakkaan oikeus purkaa sopimus
Asiakkaalla on oikeus purkaa sopimus, jos SFS:n toimitus poikkeaa olennaisesti sovitusta eikä puutetta ole asiakkaan kirjallisesta huomautuksesta huolimatta korjattu viimeistään 21 yhden päivän kuluessa huomautuksesta joko korjaamalla virhe tai toimittamalla uusi virheetön tuote. Edellytyksenä on, että asiakas on reklamoinut virheestä kohdan 10 mukaan.
Asiakas saa purkaa sopimuksen myös, jos toimitus myöhästyy SFS:ää sitovasta toimituspäivästä yksinomaan SFS:stä johtuvasta ja sille syyksiluettavasta (eli poislukien kolmansien aiheuttamat viivästykset kuten kuljettajan viivästys, ylivoimainen este jne.) syystä vähintään kolme (3) kuukautta ja edellyttäen, että viivästyksestä aiheutuu asiakkaalle kohtuutonta haittaa.
Jos kaupan kohteena oleva tuote on valmistettu tai hankittu erityisesti asiakasta varten, eikä SFS voi ilman huomattavaa tappiota käyttää tuotetta hyväkseen muulla tavoin, saa asiakas purkaa sopimuksen SFS:n viivästyksen vuoksi vain, jos kaupan tarkoitus jää hänen osaltaan viivästyksen vuoksi olennaisesti saavuttamatta.
Purkaminen tulee voimaan purkuilmoituspäivästä.
Kun purkaminen on tullut voimaan, SFS palauttaa asiakkaalle asiakkaan maksaman kauppahinnan ja noutaa kustannuksellaan virheellisen tuotteen asiakkaalta. SFS:llä ei ole muuta velvollisuutta eikä korvausvelvollisuutta mistään asiakkaan vahingoista eikä kustannuksista, lukuunottamatta kohdan 10, 2. kappaleessa todettua vahingonkorvausvelvollisuutta.
SFS:n oikeus purkaa sopimus
SFS:llä on oikeus purkaa sopimus näissä ehdoissa siten kuin on erikseen mainittu, kuten esimerkiksi kohdissa 4, 7, ja 19 mainituissa tapauksissa, korvausvelvollisuudetta asiakkaalle. SFS:llä on lisäksi oikeus purkaa sopimus korvausvelvollisuudetta asiakkaalle
1) jos asiakas joutuu konkurssiin tai velkasaneeraukseen tai jos asiakkaan kyky vastata maksuvelvoitteistaan muutoin heikkenee olennaisesti tai sen taloudellinen tilanne ei vastaa SFS:lle kerrottua tai
2) jos asiakas ei myötävaikuta toimituksen toteuttamisessa ja kaupassa sovitulla tavalla tai muutoin kohtuuden edellyttämällä tavalla ja SFS:n asettamassa määräajassa tai rikkoo muulla tavalla sopimuksen ehtoja, eikä korjaa rikkomustaan kohtuullisessa ajassa, jos rikkomus on korjattavissa tai
3) tuotteen valmistus tai toimittaminen tulee oletettua kalliimmaksi markkinoilla tapahtuneiden SFS:stä riippumattomien syiden vuoksi tai
4) mikäli tuotteen maahantuonti hankaloituu olennaisesti tai tulee mahdottomaksi tai olennaisesti SFS:n alun perin olettamaa kalliimmaksi Suomea velvoittavan kansainvälisen sopimuksen taia tuontia rajoittavan säädöksen tai muun viranomaistoimen johdosta, kuten esimerkiksi korotetut tullit.
Purkaminen tulee voimaan purkuilmoituspäivästä. Asiakkaalle syyksiluettavissa tapauksissa, kuten esimerkiksi kohdissa 1) ja 2) tarkoitetuissa tilanteissa, SFS:llä on purun lisäksi oikeus vahingonkorvaukseen kaikesta asiakkaan sopimusrikkomuksesta sekä sopimuksen purusta SFS:lle aiheutuneesta vahingosta sekä korvaus sille aiheutuneista kustannuksista.

18. KOPIOIMINEN JA UUSINTAPAINATUKSET
SFS:n esitteitä, standardeja ja muita julkaisuja ei saa kopioida eikä tulostaa eikä uusintapainattaa, ei kokonaan eikä osittain ilman SFS:n lupaa.

19. YLIVOIMAINEN ESTE
SFS ei ole velvollinen täyttämään sopimusta ylivoimaisen esteen sattuessa.
Ylivoimaiseksi esteeksi eli vapauttamisperusteeksi (force majeure) katsotaan sellainen sopimuksen täyttämisen estävä tai täyttämistä kohtuuttomasti haittaava ja sopimuksen syntymisen jälkeen sattunut epätavallinen ja asiaan vaikuttava tapahtuma, jota SFS:llä ei ole ollut kohtuudella syytä ottaa huomioon sopimusta tehtäessä ja joka on SFS:stä riippumaton, eikä sen vaikutusta voida poistaa ilman kohtuuttomia lisäkustannuksia tai kohtuutonta ajanhukkaa.
Tällainen tapahtuma voi olla sota, kapina, sisäinen levottomuus, viranomaisen suorittama pakko-otto tai takavarikko julkiseen tarpeeseen, tuonti- tai vientikielto, luonnonmullistus, yleisen liikenteen tai energiajakelun keskeytys, työselkkaus tai tulipalo, internet-yhteyksien yleinen häiriö tai keskeytyminen tai muu vaikutuksiltaan yhtä merkittävä ja epätavallinen osapuolista riippumaton syy.
SFS:n solmimassa mahdollisessa kuljetussopimuksessa mainitun kolmannen osapuolen aiheuttamat viivästykset ja haitat katsotaan SFS:n vapauttamisperusteiksi ylivoimaisina esteinä. SFS:llä ei ole velvollisuutta korvata asiakkaalle sopimuksen sopimuksen mukaisesta täyttämättä jättämisestä aiheutunutta vahinkoa ja SFS voi myös purkaa sopimuksen ylivoimaisen esteen jatkuttua yli kolme (3) kuukautta.

20. SALASSAPITO
Kaikki SFS:n piirustukset, luonnokset, selitelmät ja näytteet ovat luottamuksellista, salassapidettävää tietoa. Asiakkaalla ei ole lupaa antaa niitä tai tietoja niistä kenellekään asiaankuulumattomalle henkilölle.

21. TIETOSUOJA
Osapuolet sitoutuvat noudattamaan toiminnassaan kulloinkin voimassaolevaa henkilötietojen käsittelyyn ja tietosuojaan liittyvää sekä kansallista, että EU:n sitovaa lainsäädäntöä kuten EU:n yleinen tietosuoja-asetus (EU)2016/679 ja käsittelemään henkilötietoja näiden vaatimusten mukaisesti ja solmivat tarvittaessa erillisen sopimuksen henkilötietojen käsittelemisestä.
Sopimusten ja toimitusten täyttäminen edellyttää, että molemmat osapuolet saavat tietoonsa ja saavat käyttää toistensa yhteyshenkilöiden ja toimituksiin liittyvien muiden työntekijöiden sekä SFS myös asiakkaan liikekumppaneiden henkilötietoja, siltä osin kuin se on välttämätöntä toimituksen ja liikesuhteen hoitamiseksi. Kumpikaan osapuoli ei käytä henkilötietoja muuhun kuin edellä mainttuun tarkoitukseen ilman asianomaisten henkilöiden omaa suostumusta.
SFS:llä on oikeus siirtää ja luovuttaa tietoja sen konserniyhtiöille. Sikäli kuin tämä edellyttää tietojen siirtämistä ETA -alueen ulkopuolelle, SFS varmistaa henkilötietojen suojan riittävän tason tietosuojaasetuksen tai muun sovellettavan lain mukaisella menettelyllä, kuten käyttämällä Euroopan komission päätöksen 2010/87/EU (muutoksineen) mukaisia mallisopimuslausekkeita henkilötietojen siirrosta kolmansiin maihin.
Molemmat osapuolet noudattavat tietosuoja-asetuksen mukaista hyvää tietojen käsittelytapaa ja tietojen suojaamista koskevia säännöksiä.

22. EHDON PÄTEMÄTTÖMYYS TAI MITÄTTÖMYYS
Mikäli yksi tai useampi näiden yleisten sopimusehtojen tai sopimuksen ehto katsottaisiin myöhemmin mitättömäksi tai pätemättömäksi, tämä ei aiheuta muiden ehtojen mitättömyyttä tai pätemättömyyttä, vaan osapuolet korvaavat pätemättömän tai mitättömän ehdon sisällöltään ja vaikutuksiltaan mahdollisimman samankaltaisella ehdolla kuin alkuperäinen ehto on ollut.

23. ILMOITUKSET
Ilmoitukset toiselle osapuolelle voidaan tehdä kirjeitse tai sähköpostitse. Kirje katsotaan toimitetuksi, kun vastaanottaja on vastaanottamisen kuitannut tai kirje on toimitettu muutoin todisteellisesti. Sähköposti katsotaan toimitetuksi, kun vastaanottaja on kuitannut sen vastaanotetuksi.

24. SOVELLETTAVA LAKI JA RIITOJEN RATKAISEMINEN
SFS:n ja asiakkaan väliset sopimukseen liittyvät erimielisyydet pyritään ratkaisemaan sovinnollisesti osapuolten välisin neuvotteluin. Ellei sovintoon päästä, riidat ratkaistaan Espoon käräjäoikeudessa. Sovellettava laki on Suomen laki, lukuunottamatta sen kansainvälistä lainvalintaa koskevia säännöksiä. YK:n kansainvälistä tavaran kauppaa koskevaa yleissopimusta vuodelta 1980 ei sovelleta (CISG).

25. KULUTTAJA-ASIAKKAAT
Mikäli nämä yleiset myynti- ja toimitusehdot ovat ristiriidassa pakottavien kuluttajansuojalain tai muun kuluttajalainsäädännön määräyksien kanssa, noudatetaan kuluttaja-asiakkaisiin ensisijassa pakottavia kuluttajansuojalain ja muun kuluttajalainsäädännön määräyksiä ja toissijaisesti näitä määräyksiä.

LIITE: Lisäveloitukset (voimassa toistaiseksi)
1. Pientilausveloitus
Pientilausveloitus alle 200,- tilauksista on 15,-
2. Pakkausten puolittaminen
Jos asiakas haluaa normaalia pakkauskokoa pienempiä eriä, veloitamme pakkauksen jakamisesta 10,-/kpl.
3. Käsittelykulut
Jokaiseen tilaukseen lisätään käsittelykulu 10,-
4. Tuotepalautukset
Asiakasta varten erikseen tilattuja tuotteita ei oteta palautuksena vastaan. Muissa palautuksissa tuotteiden hinnasta hyvitetään 80%, jos tuotepakkaukset ovat siistejä ja myyntikuntoisia. Palautuksista on kuitenkin aina sovittava SFS:n myyntihenkilöstön kanssa erikseen.

Yhteystiedot

SFS intec Oy
Ratastie 18
FI-03100 Nummela
T +358 9 3154 9810