Myynti- ja toimitusehdot

SFS Intecin myynti- ja toimitusehtojen tarkoituksena yksinkertaistaa neuvottelut ja helpottaa sopimusten tekoa ja ylläpitoa.

1. Soveltaminen
Nämä yleiset toimitusehdot ovat voimassa edellyttäen, ettei muuta ole kirjallisesti sovittu.

2. Sopimuksen tekeminen
Kaikkiin SFS intecin toimituksiin ja tarjouksiin sovelletaan vain näitä ehtoja. Muut ehdot ovat voimassa vain, jos SFS intec on hyväksynyt ne kirjallisesti. Tämä koskee myös tilannetta, jossa asiakas vahvistaa SFS inte-cin tekemän tarjouksen viittaamalla omiin liiketoiminta- tai ostoehtoihin. Ellei muista määräajoista ole sovittu, SFS intecin tekemät tarjoukset ovat voimassa kuukauden ajan tarjouspäivästä. Jos tilaus poikkeaa tarjouksesta, tarjous ei ole voimassa.

3. Hinnat ja maksuehdot
Hinnastojen hinnat ovat arvonlisäverottomia hintoja, joihin liittyvä toimitusehto on "vapaasti varastosta" tai "vapaasti tehtaalta". SFS intec pidättää oikeuden tarvittaessa muuttaa hintoja siitä etukäteen ilmoittamatta muuttuneiden markkinaolosuhteiden tai nousseiden kustannusten takia, mutta muita syitä poissulkematta. Aiempien tilausten hinnat eivät sido SFS inteciä lisätilausten yhteydessä.

3.1 Pientilausveloitus
Pientilausveloitus alle 100 euron tilauksista on 10,-

3.2 Pakkausten puolittaminen
Mikäli asiakas haluaa normaaleja pakkauskokoja pienempiä eriä, veloitamme pakkausten jakamisesta 10,-.

3.3 Käsittelykulut
Jokaiseen tilaukseen lisätään käsittelykulu 10,-.

3.4 Maksuehdot
Laskut maksetaan laskussa mainitun maksuehdon mukaisesti. Mikäli ostaja ei maksa laskua sen eräpäivään mennessä, on SFS intecillä oikeus vaatia viivästyneeltä ajalta kulloinkin voimassa olevan korkokannan mukaan laskettu viivästyskorko. Mikäli ostaja ei maksa laskuaan viimeistään kolmen kuukauden kuluttua eräpäivästä, on SFS intecillä oikeus purkaa kauppa ja noutaa tavara ostajan kustannuksella takaisin. Mikäli tavaran noutaminen on mahdotonta, on SFS intecillä oikeus vaatia ostajalta vahingonkorvausta sille aiheutuneesta välittömästä ja välillisestä vahingosta. Korvauksen suuruudella ei ole ylärajaa.

4. Toimitusehdot ja vaaranvastuun siirtyminen
Jos muusta ei ole sovittu, SFS intec toimittaa tavarat varastosta, vapaasti varastossa periaatteella. SFS intec noudattaa Incoterms 2000 toimitusehtoja. Lähetyskustannukset veloitetaan tilaajalta jos muuta ei ole sovittu.
Vaaranvastuu siirtyy ostajalle tämän otettua tavaran vastaan vapaasti varastossa taikka kun SFS intec antaa tavaran rahdinkuljettajan haltuun toimitettavaksi ostajalle.

5. Toimitusaika/Viivästys
Toimitusajat/toimituspäivät sitovat SFS intecia vain, jos ne on nimenomaan kirjallisesti vahvistettu.
SFS intec on velvollinen heti viivästyksestä tiedon saatuaan ilmoittamaan siitä ostajalle ilmoittaen samalla viivästyksen syyn ja arvioidun uuden toimituspäivän. Milloin tavaran valmistaja tai se, jolta SFS intec tavaran hankkii, ei ole täyttänyt sopimustaan ja SFS intecin toimitus tämän johdosta viivästyy, SFS intec ei ole velvollinen korvamaan ostajalle tästä mahdollisesti aiheutunutta vahinkoa.
Mikäli tavaraa ei luovuteta tai se luovutetaan liian myöhään, eikä tämä johdu ostajasta tai ostajan puolella olevasta seikasta, ostajalla ei ole kuitenkaan oikeutta vaatia toimitusta, jos olosuhteissa on tapahtunut sellai-nen muutos, joka olennaisesti muuttaa alkuperäisesti sovittujen suoritusvelvollisuuksien suhdetta.

6. Ylivoimainen este
SFS intec ei ole velvollinen täyttämään sopimusta, jos luonnoneste, tulipalo, konevaurio, tai siihen verrattava häiriö, lakko, työsulku, sota, liikekannallepano, vienti- tai tuontikielto, kuljetusvälineiden puute, valmistuksen lopettaminen, liikennehäiriö, tai muu sellainen este, jota SFS intec ei voi voittaa, estää tavaran tai sen osan toimittamisen. Myös silloin, kun sopimuksen täyttäminen edellyttäisi uhrauksia, jotka ovat kohtuuttomia verrattuna ostajalle siitä koituvaan etuun, SFS intec ei ole velvollinen täyttämään sopimusta. SFS intec ei ole velvollinen korvaamaan ostajalle sopimuksen täyttämättä jättämisestä aiheutunutta vahinkoa ja hän voi myös purkaa sopimuksen.

7. Omistusoikeuden siirtyminen
Omistusoikeus tavaraan siirtyy ostajalle, kun koko kauppahinta on maksettu SFS intecille, ellei erikseen ole toisin sovittu.

8. Tavaran virheet
SFS intecillä on oikeus vaihtaa kaikki SFS intecin tekemästä suunnittelusta, raaka-aineesta tai valmistuksesta johtuvat virheelliset tuotteet. SFS intec ei vastaa ostajan taikka kolmannen osapuolen tai tavaran aiheuttamista vahingoista. SFS intec ei vastaa virheistä, jotka aiheutuvat vaaranvastuun siirtymisen jälkeen ilmaantuneista syistä. Jos toimitus on joiltakin osin virheellinen, ostajan tulee kirjallisesti ilmoittaa virheestä SFS intecille 8 arkipäivän kuluessa toimituspäivästä. Mikäli ostaja ei reklamoi SFS inteciä mainitun määräajan kuluessa, menettää ostaja oikeutensa esittää virheeseen perustuvia vaatimuksia.

9. Palautukset
Palautukset on aina sovittava etukäteen SFS intecin henkilöstön kanssa. SFS intec hyväksyy palautettavaksi vain ehjät ja kokonaiset vakiopakkaukset. Hyvityshinta on laskutettu summa, josta vähennetään 20 pro-senttia. Erikoistilauksena toimitettuja tuotteita, kuten esimerkiksi maalatut ruuvit, ei oteta palautuksena va-staan. Palautettujen tuotteiden omistusoikeus on SFS intecillä.

10. Tuotevastuu
Tuotteita on käytettävä vain rakenteissa, joihin ne on tarkoitettu. Tuotteen käytössä on noudatettava SFS intecin antamia ohjeita sekä yleistä varovaisuutta. Sekä tuotevastuun että tuoteturvallisuuden osalta on ostajan annettava jälleenmyynnin taikka edelleen luovutuksen yhteydessä tuotetta koskevat tiedossaan ole-vat seikat uudelle ostajalle. Kaikki tuotevastuuseen ja tuoteturvallisuuteen liittyvät asiat on viivytyksettä saa-tettava SFS intecin tietoon kirjallisesti ja kanne on nostettava kolmen vuoden kuluessa siitä, kun ostajalla on ollut ensimmäinen tieto mahdollisesta vahingosta tai korvausvelvollisuudesta.

11. Erimielisyyksien ratkaiseminen ja sovellettava laki
SFS intecin ja ostajan väliset riidat ratkaistaan SFS intecin kotipaikan käräjäoikeudessa. Näihin ehtoihin so-velletaan Suomen lakia.

12. Salvatorinen lauseke
Jos vähintään yksi tämän sopimuksen ehdoista muuttuu laittomaksi tai pätemättömäksi tai mahdottomaksi pitää voimassa nykyisen lainsäädännön mukaan tai myöhemmin, se ei vaikuta muiden määräysten laillisuuteen. Tällöin sopimusosapuolet täyttävät pätemättömän ehdon toimimalla tavalla, joka vastaa mahdollisimman hyvin pätemättömän määräyksen tarkoitusta.

13. Suhde kuluttajalainsäädäntöön
Mikäli nämä yleiset toimitusehdot ovat ristiriidassa kuluttajansuojalain tai muun kuluttajalainsäädännön kanssa, noudatetaan kuluttaja-asiakkaisiin ensisijassa, mitä ko. lainsäädännössä määrätään.

14. Vastuuvapauslauseke
Hinnastossa olevat tiedot on saatu testeistä ja/tai laskelmista, eivätkä ne siksi ole sitovia, eivätkä taattuja tai varmistettuja määrittelemättömissä sovelluksissa. Siksi vastuussa olevan suunnittelijan tulee tarkastaa ja hyväksyä kaikki laskelmat ennen toteutusta. Käyttäjä vastaa mahdollisten paikallisten ja kansallisten lakien ja määräysten noudattamisesta.

Yhteystiedot

SFS intec Oy
Ratastie 18
FI-03100 Nummela
T +358 9 3154 9810