Privaatsuspõhimõtted

Teie andmed on meie juures kindlas kohas

Käitleme teie isikuandmeid vastutustundlikult, võttes arvesse kõiki kohaldatava andmekaitseseaduse asjakohaseid sätteid.

Isikuandmete kasutamine

Kogume, kasutame ja edastame teie isikuandmeid kolmandatele isikutele üksnes juhul, kui see on lubatud seadusega või kui olete andnud nõusoleku andmete kogumiseks.

Isikuandmed on igasugused andmed, mida saab kasutada teie isiku tuvastamiseks ning mida on võimalik teiega seostada, näiteks teie nimi, e-posti aadress ja telefoninumber.

Töötleme ja säilitame isikuandmeid ainult sellise perioodi vältel, mis on vajalik säilitamise eesmärgi saavutamiseks, või nii kaua, kui on sätestanud Euroopa seadusandja või muud seadusandjad seaduse või määrusega, millele andmekaitse eest vastutav töötleja allub.

Kui säilitamise eesmärk pole kohaldatav või kui Euroopa seadusandja või muu pädeva seadusandja ette kirjutatud säilitamisaeg möödub, siis isikuandmed tõkestatakse või kustutatakse plaaniliselt kooskõlas seadusnõuetega.

Võime jagada teie isikuandmeid muude meie kontserni ettevõtetega teatud teenuste osutamiseks. Kontserni ettevõtted võivad asuda riikides, kus ei ole tagatud võrdväärsel tasemel andmekaitse. Tagame nõuetekohase andmekaitse lepinguliste kokkulepete sõlmimise teel kontserni ettevõtetega. Te nõustute sõnaselgelt sellise andmete edastamisega.

Jos luovutamme tai siirrämme tietoja tai muuten annamme tietojen käyttöoikeuden niiden käsittelyn aikana muille henkilöille tai yrityksille (tietojen käsittelijöille tai kolmansille osapuolille), tälle on aina laillinen oikeutus (jos tiedot pitää esimerkiksi siirtää kolmansille osapuolille sopimuksen täyttämistä varten) ja teemme näin vain, jos olet antanut siihen suostumuksesi, jos laki velvoittaa siihen tai jos se on oikeutettujen etujemme mukaista (esimerkiksi käytettäessä edustajia tai säilytyspalvelun tarjoajia). Jos annamme kolmansille osapuolille tehtäväksi käsitellä tietoja niin sanotun käsittelysopimuksen perusteella, tämä perustuu yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) 28 artiklaan.

Juhul kui töötlemise käigus avaldame andmeid isikutele ja ettevõtetele (töötlejatele ja kolmandatele isikutele), loovutame seda või võimaldame mõnel muul moel ligipääsu andmetele, on see tehtud seaduslikul alusel (nt kui andmeid peab üle andma kolmandatele isikutele lepingu täitmiseks), kui olete andnud oma nõusoleku, kui juriidiline kohustus seda võimaldab või meie õigustatud huvi alusel (nt kasutades vahendajat, veebimajutust jne). Andes kolmandatele isikutele volituse ''lepingu töötlemise kokkuleppe'' alusel andmeid töödelda, on võetud aluseks GDPR-i artikkel 28.

Üldandmete ja -teabe kogumine

Meie veebisaidid koguvad veebisaidi avamisel mitmesuguseid üldandmeid ja -teavet. Need üldandmed ja -teave salvestatakse serveri logifailidesse. Koguda võidakse järgmist teavet: (1) kasutatava brauseri tüüp ja versioon, (2) pöörduvas süsteemis kasutatav operatsioonisüsteem, (3) veebisait, kust pöörduv süsteem saabub meie veebisaidile (niinimetatud saatjad), (4) all-veebisaidid, millele pöörduva süsteemi kaudu meie veebisaidil jõutakse, (5) internetisaidile pöördumise kuupäev ja kellaaeg, (6) internetiprotokolli aadress (IP-aadress), (7) pöörduva süsteemi internetiteenuse osutaja ning (8) mis tahes muud sarnased andmed ja teave, mida võib kasutada rünnete korral meie infotehnoloogiasüsteemidele.

Nende üldandmete ja -teabe kasutamisel ei tee me mingeid järeldusi andmesubjekti kohta. Seda teavet on vaja pigem selleks, et (1) õigesti esitada meie veebisaidi sisu, (2) optimeerida nii meie veebisaidi sisu kui ka selle reklaami, (3) tagada meie infotehnoloogiasüsteemide ja veebisaiditehnoloogia pikaajaline elujõulisus ning (4) anda küberründe korral õiguskaitseasutustele süüdistuse esitamiseks vajalik teave. Seetõttu analüüsime kogutud andmeid statistika tegemiseks ning andmekaitse ja andmeturbe tõhustamiseks oma ettevõttes, et tagada parim võimalik andmekaitse ja andmete turvalisuse tase isikuandmetele, mida töötleme.

Küpsised

Kasutame oma veebisaidil külastajate statistiliste andmete analüüsimiseks veebianalüütikateenust Matomo.

Matomo kasutab küpsiseid. Küpsised on tekstifailid, mis salvestatakse teie arvutisse ja võimaldavad meil analüüsida veebisaidi kasutamist. Sel otstarbel edastatakse küpsise abil genereeritud kasutusteave (sealhulgas teie lühendatud IP-aadress) meie serverisse ja salvestatakse analüüsi tarbeks, mida kasutame oma veebisaidi optimeerimiseks. Selle protsessi käigus anonüümitakse teie IP-aadress kohe, nii et jääte meie jaoks kasutajana anonüümseks. Teavet, mis genereeritakse küpsise abil selle kohta, kuidas te seda veebisaiti kasutate, ei avaldata kolmandatele isikutele.

Küpsiste kasutamise saate brauseri seadete kaudu keelata. See võib aga tähendada, et meie veebisaiti ei saa enam täies ulatuses kasutada.

Meie veebisaiti kasutades nõustute Matomo-poolse andmete töötlemisega ülaltoodud ulatuses ja eesmärkidel.

Andmeturve / turvaline andmeedastus

Me turvame oma IT-süsteeme tehniliste ja korralduslike meetmete abil soovimatu sissepääsu, juurdepääsu, andmeedastuse, sisestuse, kadude ja levitamise eest ning samuti selleks volitamata isikute poolse hävitamise ja muutmise eest.

Isikuandmete edastamine meie veebisaitidel on kaitstud nüüdisaegsete tehniliste standardite kohaselt.

Töölevõtmise avaldused

Enne, kui esitate veebi kaudu oma avalduse, küsime teilt nõusolekut teie esitatud andmete kasutamiseks teie kvalifikatsiooni läbivaatamise eesmärgil. Kandideerimise ajal säilitatakse kandidaatide andmebaasis peale ametinimetuse, ees- ja perekonnanime ka tavalisi suhtlusandmeid, näiteks postiaadress, e-posti aadress ja telefoninumber. Lisaks säilitatakse kandideerimisdokumente, näiteks motivatsioonikiri, elulookirjeldus, kvalifikatsioon, haridus- ja koolitustõendid ning töötõendid.

Elektrooniliselt töökohale kandideerides annate nõusoleku oma andmete säilitamiseks, jagamiseks ja töötlemiseks SFS-i kontserni piires tööjõu otsimise ja personali komplekteerimise otstarbel. Sellega seoses nõustute ka, et teie andmed võidakse edastada riikidesse, kus andmekaitse tase pole piisav.

Palun arvestage, et kandideerimisdokumendid võivad sisaldada ka ELi isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 9 kohaselt eriliigilisi isikuandmeid. Need on näiteks andmed poliitiliste vaadete, usuliste veendumuste, füüsilise või vaimse tervise kohta või etnilist päritolu näitav foto. Kui esitate kandideerimisdokumentides sellist teavet, nõustute sõnaselgelt, et me töötleme, edastame ja säilitame seda teavet.

Pärast vaba ametikoha täitmist või kui töölepingut ei sõlmitud, kustutame teie andmed oma süsteemidest, välja arvatud juhul, kui soovite, et teie kandideerimisdokumente kasutataks edaspidi vabaks jäävate ametikohtade korral. Sel juhul olete nõus, et teie andmeid töödeldakse, et teiega hiljem ühendust võtta ja jätkata kandideerimisprotsessi, kui peaksite osutuma sobilikuks muule ametikohale. Pärast pikendatud säilitamisaja lõppemist kärbitakse teie andmed põhiandmeteni (perekonnanimi, eesnimi, aadress, e-posti aadress, telefoninumber, vastuvõtmise kuupäev, tühistamise kuupäev). Need andmete säilitatakse seadusliku andmete säilitamise aja vältel.

Kontaktteabe käitlemine

Kui võtate meiega ühendust pakutud kontaktivõimaluste kaudu, säilitatakse teie kontaktandmed, et neid oleks võimalik kasutada teie päringu töötlemiseks ja sellele vastamiseks. Neid andmeid ei avaldata kolmandatele isikutele ilma teie nõusolekuta.

Teie õigused

Soovi korral saate tasuta teavet selle kohta, kas teie isikuandmeid on töödeldud, ja kui see on nii, siis milliseid isikuandmeid teie kohta säilitatakse.

Kui teie soov ei ole vastuolus seadusjärgse andmete säilitamise kohustusega (nt andmete säilitamine), on teil õigus lasta ebaõiged andmed parandada ja isikuandmed kustutada (edaspidiseks).

Te võite alati esitada vastuväiteid oma isikuandmete töötlemise kohta. Vastuväite korral ei töötle me teie isikuandmeid edasi, välja arvatud juhul, kui saame tõendada, et mõjuvad õiguspärased huvid kaaluvad üles teie huvid, õigused ja vabadused, või kui andmeid töödeldakse õigusnõuete koostamise, esitamise või kaitsmise eesmärgil.

Teil on õigus andmete edaspidist töötlemist puudutav nõusolek igal ajal põhjust esitamata tagasi võtta.

Kontaktandmed

Teie isikuandmete kasutamise eest sellel veebisaidil vastutab:

SFS intec AG
Rosenbergsaustrasse 10
CH-9435 Heerbrugg

SFS-i andmekaitseametnik:

Christina Burri
E-mail:dataprotection@sfs.biz

Esindaja Euroopa Liidus isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 27 kohaselt:

SFS intec GmbH
In den Schwarzwiesen 2
D-61440 Oberursel

Lahtiütlus

Pakkujana vastutame meie avaldatud sisu eest üldiste õigusnormide kohaselt. Meie veebisaitide sisu luuakse ja uuendatakse meie parima teadmise ja usu kohaselt. Me ei taga, et esitatud teave on täielik, õige ja igal juhul ajakohane. See kehtib ka kõigi linkide kohta, millele sellel veebisaidil otseselt või kaudselt viidatakse. Me ei vastuta selle välise veebisaidi sisu eest, kuhu niisuguse lingi kaudu jõutakse.

Jätame endale õiguse esitatud teavet ette teatamata muuta ja täiendada.

  • Web