Müügitingimused

SFS inteci üldiste müügitingimuste eesmärk on lihtsustada läbirääkimisi ja muuta lepingute ja lepinguliste suhete käsitlemine lihtsamaks.

1. Ettevõte tegutseb üksnes neil tingimustel ning kinnitab ja täidab tellimusi kooskõlas nende sätetega, välistades asjaolud, mis nendega ei ühti (eelkõige kõikvõimalikud ostjate tingimused, mis on nendega vastuolus).

2.Kõik müüjate esindajate või vahendajate esitatud hinnapakkumised, saadud tellimused ja sõlmitavad lepingud peavad saama kinnituse ettevõtte peakorterilt.

3. (a) Ettevõtte nimetatud tarnekellaaeg või ­kuupäev on vaid hinnanguline. Ettevõte ei vastuta hinnangulisest kuupäevast hilisema tarne tagajärjel tekkinud kahju eest ning ostjal ei ole õigus lepingust taganeda, kui tarne mingil põhjusel hilineb.(b) Kui tellimuses sätestatud tarned tühistatakse ja uusi tarnekuupäevi ei määrata, siis on ettevõttel 12 kuud pärast algset tarnekuupäeva õigus esitada arve tellimuse jäägi põhjal.

4. Uued kliendid peavad kahe ettevõtja ja ühe panga soovitused esitama enne krediidi avamist.

5. Kaupade eest esitatakse arve lähetamise ajal kehtiva hinnakirja alusel ja hindu võidakse muuta ette teatamata.

6. Ettevõttel on õigus parandada arvutus­ ja trükivigu.

7. Ettevõtte kataloogis esitatud mõõdud ja kirjeldused tuginevad avaldamise ajal kehtivatele standarditele ning neid mõõte ja kirjeldusi võidakse ette teatamata muuta.

8. Ettevõttel on õigus tarnida tellitud kogusest 10% rohkem või vähem, kui tarnitavad osad on erikaubad või eriviimistlusega kaubad. Tasumisele kuuluvat summat kohandatakse proportsionaalselt.

9. Kui kaubad valmistatakse ostja kirjelduse või näidise järgi, kohustub ostja hüvitama ettevõttele kõik patendi rikkumisega seotud kahjud.

10. Kõik maksed tuleb tasuda hiljemalt tarnele järgneva kuu viimaseks päevaks (neto, kui pole kokku lepitud teisiti). Ettevõttel on õigus peatada tellimuses sätestatud kauba tootmine või tarne, kui ostjal on ettevõtte ees maksetähtpäevaks tasumata võlgnevus.

11. Ettevõttel on õigus peatada või tühistada kohustused, mis on jäänud täitmata mingil põhjusel, mida ettevõte ei saa mõjutada, või täitmata tellimused, kui nende esitamisest on möödunud 12 kuud.

12. Kui ostja rikub maksetingimusi või oma kohustusi või kui ta läheb pankrotti või kui tema kaupade või vara suhtes kohaldatakse täitemenetlust või maksejõuetusmenetlust või kui tehakse või esitatakse ostja lõpetamise otsus või kui ostja ettevõtte vara või selle osa suhtes määratakse pankrotihaldur, siis on ettevõttel õigus lõpetada hetkeseisuga kehtivad lepingud ja see ei piira tema muid nõudeid ega õigusi.

13. Ettevõte ei vastuta alljärgneva eest:
(a) (i) kahju eest, mis tuleneb pakendatud või pakendamata kaubasaadetisest või erinevusest ettevõtte saadetud koguse ja ostja saadud koguse vahel;
(ii) kahju eest, millest ostja on nii neid kui ka vedajaid kirjalikult hoiatanud (v.a saatelehel või saatedokumendil kolme päeva jooksul);
(b) kaupade tarnimata jätmise eest, v.a juhul, kui ostja on nii neid kui ka vedajaid sellest kirjalikult teavitanud (v.a saatelehel või saatedokumendil) 21 päeva jooksul arve esitamise kuupäevast. Ostja käsitleb arvet kui kaupade tarnimise kinnitust.

14. Pakendi, s.o kõigi kastide, kottide ja karpide eest esitatakse arve tarnekuupäeval, ent ostjaid krediteeritakse täies ulatuses, kui need tagastatakse heas seisukorras (vedu makstud) kolme kuu jooksul tarnekuupäevast.

15. Kõik kaubad, mille saatmiseks kasutatakse maanteed või raudteed, lähetatakse ostja riisikol, olenemata sellest, kas kaupade omand on ostjale üle läinud või mitte.

16. Tasaarveldus tagasilükatud või defektse materjali eest tehakse alles pärast selle materjali tagastamist müüjale ja vastuvõtmisest keeldumise akti ei aktsepteerita üleandmise tõendina.

17. Kaupade omandiõigus ei lähe ettevõttelt ostjale üle enne, kui ostja on tasunud ettevõttele kogu käesoleva või muu lepingu alusel tasumisele kuuluva summa, ning kui ostja ei maksa juba kohaletoimetatud kauba eest, siis jääb see kaup ettevõtte omandisse ja tal on õigus kauba valdus välja nõuda.

18. Ettevõtte tingimustele ja lepingutele kohaldatakse Inglise õigust ja neid tõlgendatakse kooskõlas Inglise õigusega.

19. Ekslikult tellitud ja tagastatud kaupade eest, samuti pärast kaupade tootmist, monteerimist või pakendamist tühistatud tellimuse eest tuleb maksta 30% käitlustasu.

20. Kliendid peavad järgima dokumenti pealkirjaga „Kinnituselementide riiklik tunnustamine ja kasutamiseeskirjad”. Kahtluste korral pöörduge SFS intec poole.

21. Ettevõttel on õigus nõuda maksetähtpäevaks tasumata summadelt viivist, mille määr ületab 3% võrra Barclays plc kehtivat aastast baasintressimäära kuus või 1984. aasta maakohtu eeskirjade §-s 69 (või hiljem kehtestatud õigusaktis) sätestatud seadusjärgset intressimäära, olenevalt sellest, kumb on kõrgem.

22. Kui võlgnevus on vaja kohtu kaudu sisse nõuda, on ettevõttel on õigus nõuda võlgnevuse menetlemise tasu, mille suuruse määrab ettevõte.

Kontakt / Contact

SFS intec Oy, Eesti Filiaal
Töökoja 1 / Veerenni 53A
EE-11313 Tallinn, Estonia
T +372 6610 600