Politika soukromí

Vaše údaje jsou u nás v bezpečí.

S vašimi osobními údaji zacházíme odpovědně; bereme přitom v úvahu veškerá relevantní ustanovení platného zákona na ochranu údajů.

Používání osobních údajů

Vaše osobní údaje shromažďujeme, používáme a převádíme třetím stranám pouze v případě, že to je povoleno zákonem nebo pokud je dán váš souhlas se shromažďováním údajů.

Termín osobní údaje znamená jakékoli informace, které se mohou použít pro identifikaci vaší osoby a které lze zpětně vysledovat k vám – jako například vaše jméno, e-mailová adresa a telefonní číslo.

Osobní údaje zpracováváme a skladujeme pouze po dobu, která je nutná pro dosažení účelu skladování, nebo nakolik to je uvedeno evropským legislativcem nebo dalšími legislativci ze zákona nebo nařízení, jimž kontrolor (odpovědný za ochranu údajů) podléhá.

Pokud neplatí účel skladování nebo pokud období skladování předepsané evropským legislativcem nebo jiným kompetentním legislativcem vyprší, osobní údaje jsou rutinně zablokovány nebo smazány v souladu s požadavky zákona.

Vaše informace smíme sdílet s ostatními společnostmi naší skupiny, abychom mohli poskytovat určité služby. Společnosti skupiny mohou sídlit v zemích, které nezajišťují stejnou úroveň ochrany údajů. Zaručujeme vhodnou ochranu údajů s pomocí smluvních dohod se společnostmi skupiny. Výslovně souhlasíte s takovými přenosy údajů.

Pokud pøi našem zpracování zpøístupníme údaje jiným osobám a spoleènostem (zpracovatelùm anebo tøetím stranám), údaje jim pøedáme anebo jim jiným zpùsobem umožníme k tìmto údajùm pøístup, uèiníme tak pouze na základì právního zmocnìní (napø. pokud je nutné údaje zpøístupnit tøetí stranì za úèelem plnìní smlouvy), pokud jste k tomu udìlili svùj souhlas, pokud toto stanoví právní povinnost anebo na základì našich oprávnìných zájmù (napø. pøi zapojení zmocnìncù, pronájmu webových stránek atd.). Pokud ke zpracování údajù zmocníme tøetí stranu na základì tzv. „zpracovatelské smlouvy“, uèiníme tak na základì èlánku 28 GDPR.

Shromažďování všeobecných údajů a informací

Naše webové stránky shromažďují série všeobecných údajů a informací, když se webová stránka vyvolá. Tyto všeobecné údaje a informace se skladují v přihlašovacích záznamech serveru. Mohou být shromažďovány níže uvedené informace: (1) druhy používaných prohlížečů a verze, (2) operační systém použitý přistupujícím systémem, (3) webová stránka, z níž se přistupující systém dostal na naši webovou stránku (takzvané zdroje odkazů), (4) podřízené webové stránky, které jsou zpřístupněny přistupujícím systémem na naší webové stránce, (5) datum a čas přístupu na Internetovou stránku, (6) adresu Internetového protokolu (IP adresa), (7) poskytovatel internetových služeb přistupujícího systému a (8) jakékoli další podobné údaje a informace, které mohou být použity v případě útoků na naše systémy informačních technologií.

Při používání těchto všeobecných údajů a informací neděláme žádné závěry o subjektu údajů. Tyto informace jsou spíše potřeba pro (1) správné poskytnutí obsahu naší webové stránky, (2) optimalizaci obsahu naší webové stránky a také její reklamy, (3) zajištění dlouhodobé životaschopnosti našich systémů informačních technologií a technologie webové stránky, a (4) poskytnutí nezbytných údajů úřadům pro prosazování zákona pro kriminální stíhání v případě kybernetického útoku. Proto analyzujeme shromážděné údaje za účelem statistiky a s cílem zvyšovat ochranu údajů a bezpečnosti údajů v naší společnosti, aby byla zajištěna co nejlepší možná úroveň ochrany údajů a bezpečnost údajů pro osobní údaje, které zpracováváme.

Cookies

Na naší webové stránce používáme webovou analytickou službu Matomo pro analyzování statistik návštěvníků.

Matomo používá „cookies“. Cookies jsou textové soubory, které jsou uloženy ve vašem počítačovém systému, a umožňují nám analyzovat používání naší webové stránky. Za tímto účelem informace o použití (včetně vaší zkrácené IP adresy) vytvořené s pomocí cookie budou přeneseny na náš server a skladovány pro účely analýzy, kterou používáme pro optimalizaci naší webové stránky. Vaše IP adresa bude okamžitě anonymizována během tohoto procesu, takže pro nás zůstanete anonymní jako uživatel. Tyto informace vytvořené s pomocí cookie o vašem používání této webové stránky nebudou zveřejněny třetím stranám.

Můžete znemožnit používání cookies ve svém nastavení prohlížeče. To však může znamenat, že naše webová stránka již nebude moci být používána v jejím plném rozsahu.

Používáním naší webové stránky souhlasíte se zpracováváním údajů ze strany Matomo do výše uvedené míry a pro výše uvedený účel.

Bezpečnost údajů / Bezpečný přenos údajů

S pomocí technických a organizačních opatření zabezpečujeme své IT systémy proti neúmyslnému vstupu, přístupu, transferu, zadání, ztrátě a distribuci a také zničení nebo pozměnění ze strany neautorizovaných osob.

Datový přenos osobních údajů na našich webových stránkách je chráněn podle aktuálních technických standardů.

Nakládání s kontaktními informacemi

Pokud nás kontaktujete prostřednictvím nabízených možností kontaktu, budou vaše kontaktní detaily uloženy, aby mohly být použity pro zpracování a zodpovězení vašeho požadavku. Bez vašeho souhlasu tyto údaje nebudou zveřejněny třetím stranám.

Vaše práva

Na požádání dostanete zdarma informace o tom, jestli o vás byly zpracovávány osobní údaje, a pokud ano, jaké osobní údaje o vás jsou uloženy.

Pokud vaše žádost není v konfliktu se zákonnou povinností uchovávat údaje (např. uchovávání dat), máte právo na opravu nesprávných údajů a na smazání vašich osobních údajů (do budoucna).

Můžete kdykoliv vznést námitku vůči zpracování vašich údajů. Vaše osobní údaje již nebudeme dále zpracovávat v případě námitky, pokud nebudeme moci prokázat, že přesvědčivé legitimní zájmy mají přednost před vašimi zájmy, právy a svobodami, nebo pokud zpracování údajů není zamýšleno pro ustanovení či prosazování zákonných nároků nebo pro obhajobu proti nim.

Máte právo kdykoliv stáhnout svůj souhlas se zpracováním údajů – do budoucna – bez uvedení důvodu.

Kontakty

Pokud jde o vaše osobní údaje na této webové stránce, odpo-vědným orgánem je:

SFS Group CZ s.r.o.
Vesecko 500
511 01 Turnov

Úředník SFS pro ochranu údajů

Christina Burri
dataprotection@sfs.biz

Zřeknutí se

Jako poskytovatel odpovídáme za námi zveřejněný obsah podle všeobecných právních ustanovení. Obsah našich webových stránek se vytváří a aktualizuje podle našeho nejlepšího vědomí a přesvědčení. Nezaručujeme, že poskytnuté informace jsou úplné, správné a v žádném případě aktuální. To platí i pro všechny linky, na které tato webová stránka odkazuje, ať přímo nebo nepřímo. Neodpovídáme za obsah jakékoli externí stánky, na kterou lze přejít přes takový odkaz.

Vyhrazujeme si právo provádět změny nebo doplnění poskytnu-tých informací bez předchozího upozornění.

  • Web