Politika jakosti, životního prostředí a bezpečnosti skupiny SFS

Je naší společnou odpovědností, aby naše produkty a služby splňovaly požadavky a byly v souladu s požadavky a zákony, týkající se ochrany zdraví, bezpečnosti a ochrany životního prostředí.

Kvalita
Výrobky a služby
Působíme na své zákazníky tím, že poskytujeme požadovanou kvalitu.
Snaha dosahovat "nulové chybovosti" je cílem všech našich procesů, výrobků a služeb.
Každý zaměstnanec je způsobilý splnit stanovené postupy a požadavky v sou-ladu s platnými normami v oblasti jeho/její působnosti.
Hodnotíme výkonnost našich procesů využitím vhodných ukazatelů a přísluš-ných měřitelných cílů.
Systematicky analyzujeme příčiny neshod a řešíme je efektivně a udržitelně.
Snažíme se o štíhlé procesy a zabránění plýtvání.
Jsme odhodláni se neustále zlepšovat.
Životní prostředí
Ochrana životního prostředí a udržitel-nost
Zavázali jsme se k udržitelné podnikatelské činnosti, k ochraně životního pro-středí a neustálému zlepšování našeho environmentálního chování.
Používáme energie a ostatní zdroje uvážlivě a efektivně snižujeme nebo se vyhýbáme zbytečnému znečišťování životního prostředí.
Naše produkty a služby jsou slučitelné s životním prostředím a zachováním zdrojů během celého životního cyklu.
Zvyšujeme povědomí našich zaměstnanců tak, aby mohli plnit svou zodpověd-nost k životnímu prostředí.
Bezpečnost
Ochrana zdraví a bezpečnost
Chráníme životy a zdraví našich zaměstnanců, tím že poskytujeme bezpečné a ergonomické pracovní prostředí.
Máme stanovena vhodná bezpečnostní opatření v závislosti na identifikaci a posouzení míry vystavení veškerých nebezpečí a rizik.
Snažíme se snížit pracovní úrazy tím, že podporujeme informovanost a prová-dění preventivních programů .
Doporučujeme našim zaměstnancům, aby převzali odpovědnost za své vlastní zdraví a bezpečnost.

Kontakt

SFS Group CZ s.r.o.
Vesecko 500
CZ-51101 Turnov
T +420 481 354 400
F +420 481 354 401