Všeobecné obchodní a dodací podmínky

SFS intec všeobecné obchodní podmínky, které jsou určeny ke zjednodušení jednání a racionalizaci smluv a smluvních vztahů.

Všeobecné dodací a obchodní podmínky

General Terms and Conditions of Sale and Delivery CZ

1.Všeobecné informace a účel-General Information and Scope

1.1Tyto všeobecné obchodní podmínky, dále jen " podmínky, jsou závazné mezi SFS intec jako prodejcem nebo dodavatelem, dále jen "SFS", a jeho zákazníky, dále jen "zákazník" nebo "kupující".

These General Terms and Conditions of Business, hereinafter referred to as "the terms and conditions", are of binding effect between SFS intec as vendor or contractor, hereinafter "SFS", and its customers, hereinafter referred to as "customer" or "purchaser".

1.2 Všechny dodávky, služby a nabídky SFS jsou prováděny výhradně na základě těchto podmínek. Jiné podmínky platí pouze, pokud jsou SFS písemně akceptovány. Toto platí také v případě, že odběratel potvrdil nabídku SFS s odkazem na své obchodní, eventuálně nákupní podmínky.

All deliveries, services and quotations by SFS are made exclusively on the basis of these terms and conditions. Other terms and conditions apply only if they are accepted in writing by SFS. This also applies if the customer confirms a quotation by SFS with reference to its own terms and conditions of business or purchase.

2. Ceny - Prices

2.1 Platí smluvní ceny. Ceny, které jsou uvedeny v cenících nejsou pro SFS závazné. Úprava cen je možná kdykoliv. Úprava se vztahuje mimo jiné na změnu tržních podmínek, inflaci nebo kolísání směnných kurzů. V případě navazujících objednávek, není SFS vázáno na ceny z předchozích objednávek.

The agreed prices are applicable. SFS is not bound by prices appearing in price lists. Prices are subject to adjustment at any time, without prior notice, with reference but not limited to changes in market conditions, inflation or exchange rate fluctuations. In the case of follow-up orders, SFS is not bound by prices from prior orders.

2.2 Nabídky SFS zůstávají v platnosti s výše uvedenými omezeními po dobu jednoho měsíce od data, kdy byly předloženy, pokud není uveden jiný termín.

Quotations by SFS remain valid, with the abovementioned restrictions, for one month from the date they are submitted, unless a specific time limit is stated.

3.Dokumentace - Documentation
Rozměrové a textové údaje, stejně jako obrázky, které se objevují v SFS dokumentaci všeho druhu nejsou závazné. Pokud jsou vyráběny zákazníkem specifikované produkty, výkres zpracovaný SFS, pokud je k dispozici, je závazný.

Dimensional and text data as well as illustrations appearing in SFS documents of any kind are not binding. When customer specific products are being manufactured, a drawing produced by SFS is binding if available.

4. Právní normy a vládní předpisy - Legal Norms and Government Directives

4.1 Zákazníci musí informovat SFS o právních normách a vládních předpisech ovlivňujících dodávky, vybavení nebo použití zboží, které je předmětem poptávek nebo objednávek. Tato povinnost poskytovat informace se týká především vlastností a použití dodávaného zboží, bezpečnostních předpisů, zdravotních předpisů, nařízení a specifikace zakázaných látek, dovozních předpisů, atd.

Customers must inform SFS about legal norms and government directives affecting the delivery, equipment or use of the goods which are the subject of enquiries or orders. This obligation to provide information includes in particular provisions regarding the nature and use of the goods to be supplied, safety regulations, health regulations, ordinances and specifications regarding prohibited substances, import regulations, etc.

4.2 Při porušení povinnosti poskytovat informace, SFS odmítá jakoukoliv odpovědnost. V takových případech se zákazník zavazuje odškodnit SFS v plném rozsahu tím vzniklých nároků.

If this obligation to provide information is infringed, SFS denies any liability. In such cases, the customer undertakes to indemnify SFS in full for all claims arising therefore.

5. Výroba podle specifikace zákazníka - Manufacture to Customer's Specification

5.1 Zákazník přebírá veškerou odpovědnost za výkresy, specifikace, návrhy, modely a údaje, které poskytuje SFS, toto se neomezuje pouze na správnost. Odpovědnost SFS intec v případě zakázkové výroby se omezuje na shodu výrobků s výkresy.

The customer assumes sole responsibility for, but not limited to, the accuracy of the drawings, specifications, designs, models, samples and data placed at the disposal of SFS. The responsibility of SFS in the case of customized products is limited to their conformity to the drawings.

5.2 Zákazník garantuje SFS, že zakázková výroba produktů je přípustná bez porušení práv třetích osob, zejména nehmotných vlastnických práv nebo průmyslových vlastnických práv. V opačném případě může SFS odstoupit od smlouvy, s plnou náhradou škody ze strany zákazníka. Zákazník se mimoto zavazuje odškodnit SFS v plné výši, v případě vznesení nároků třetích osob za porušení jejich práv.

The customer guarantees to SFS that the manufacture of the customized products ordered is admissible without infringing the rights of third parties, in particular intangible property rights or industrial property rights. Otherwise SFS can withdraw from the contract with full indemnification by the customer. Furthermore, the customer undertakes to indemnify SFS in full for all claims by third parties for infringement of their rights.

5.3 U zakázkové výroby je přípustný rozdíl v množství dodávky, pokud není specifikováno jinak, o 10% více či méně oproti objednanému množství.

Unless otherwise agreed, customized products are subject to delivery of up to 10% more or less than the quantity ordered.

5.4 SFS je oprávněno odstoupit od smlouvy o dodávce bez následné odpovědnosti za škody, pokud vzniknou v průběhu výroby nepředvídatelné problémy, které nelze vyřešit s vynaložením přiměřeného úsilí.

SFS is entitled to withdraw from a delivery contract without consequent liability for damages if unforeseen problems which cannot be resolved with reasonable effort arise during manufacture.

6. Dodávané zboží - Material Provided

6.1 Pokud zákazník dodává výrobky na další zpracování, musí být dodáno o 10% více než je objednané množství, není-li sjednáno jinak.

If the customer provides products for further treatment, 10% more of these than the quantity ordered must be supplied, unless otherwise agreed.

6.2 Vstupní kontrola SFS se omezuje na identifikaci zboží, přezkoumání dodací a kontrolní dokumentace, zjištění poškození v průběhu přepravy, které je navenek jasně patrné a kontrolu množství na základě odhadů. Veškeré náklady plynoucí z neshod jakosti nebo dodávek, které jsou zpožděné nebo dodané na nesprávnou adresu, budou účtovány zákazníkovi.

Incoming goods inspection at SFS confines itself to identifying the goods, reviewing the delivery and inspection documents, ascertaining shipping damage which is clearly apparent externally and checking the quantity on the basis of estimates. All costs arising from quality defects, deviations in quantity or delivery which is late or to the wrong address will be charged to the customer.

7. Dodací lhůty, termíny a dodací závazky - Delivery times /-dates and Supply commitments

7.1 Dodací lhůty / dodací termíny jsou pro SFS závazné pouze v tom případě, že jsou výslovně písemně potvrzeny. Nároky na odškodnění, na základě pozdního dodání, jsou vyloučeny. Pouze v případě, že SFS úmyslně nebo z nedbalosti souhlasí s nereálnými dodacími lhůtami a tyto potom úmyslně nebo z nedbalosti nedodrží. V takových případech se záruka omezuje na bezprostředně způsobené škody.

Delivery times / delivery dates are only binding on SFS if they are explicitly confirmed in writing. Claims for compensation on grounds of late delivery are precluded unless SFS deliberately or negligently agrees to unrealistic delivery periods and then deliberately or negligently fails to comply with them. In this case liability is limited to the immediate damage due to delay. No compensation will be paid for lost profits, losses due to business interruption and costs or expenses related to covering purchases.

7.2 Nepředvídatelné události, jako například vyšší moc a další události, které nejsou pod kontrolou SFS nebo jejich dodavatelů, zbavuje SFS povinnosti plnění částečného nebo úplného dodávání. Nároky na odškodnění jakéhokoliv druhu jsou v těchto případech vyloučeny.

Unforeseen events such as force majeure and other occurrences outside the control of SFS or its suppliers release SFS from the obligation to make partial or complete delivery. Compensation claims of any kind are precluded in this case.

7.3 Telefonické objednávky (obecné objednávky) jsou pro SFS závazné pouze v tom případě, pokud byly výslovně dohodnuty. Není-li dohodnuto jinak, může SFS v takových případech vyrobit celé množství obecné objednávky na zodpovědnost kupujícího. V tomto případě je zákazník povinen převzít celou výši objednávky, i pokud ji odvolal. Odběr a platba celé objednávky máji být provedeny nejpozději do šesti měsíců od prvního dohodnutého termínu dodání.

Call-off orders (blanket purchase orders) are only binding on SFS if they have been specifically agreed upon. Unless otherwise agreed, SFS is at liberty in such cases to manufacture the entire quantity of the blanket purchase order on the purchaser's responsibility. In this case the customer owes the total value of the order even if it does not call off deliveries.Delivery must be taken of the entire order and payment made no later than six months after the first delivery date agreed.

8. Balení - Packaging
Balení je zaúčtováno v pořizovací ceně a je nevratné. EURO palety, boxy a vratné obaly jsou z tohoto vyjmuty a budou vyměňovány resp. fakturovány nebo dobropisovány. Pokud neexistuje zvláštní dohoda, vybere SFS odpovídající způsob balení.

Packaging is charged for at cost price and is nonreturnable. EURO pallets, boxes and returnable containers are excepted from this and will be exchanged, i.e. charged for or credited. In the absence of specific agreement, SFS will choose a type of packaging which appears appropriate

9. Expedice - Forwarding

9.1 Pokud neexistuje jiná dohoda, dodává SFS ze závodu (ex works), v případě dodávek do zahraničí neplatí clo ani daně. Pokud neexistuje zvláštní dohoda, volí SFS formu expedice, kterou uzná za vhodnou. Rizika spojená s nakládkou výrobků v dodacím závodě přecházejí na objednatele. Rizika při expedici přebírá objednatel. Náklady na expresní dodání jsou přeneseny na objednatele.

Unless otherwise agreed, SFS delivers ex works, in the case of deliveries abroad duty and tax unpaid. In the absence of specific agreement, SFS will choose a forwarding method which appears appropriate. The risk passes to the customer when the products are loaded at the plant making the delivery. Forwarding is at the customer's risk. The cost of express deliveries is charged to the customer.

9.2 Eventuální vrácení zboží může být provedeno pouze se souhlasem SFS.

Goods may only be returned with the consent of SFS.

10. Platební podmínky - Terms and Conditions of Payment

10.1 Pokud není dohodnuto jinak, jsou účetní pohledávky SFS splatné bez odpočtu daně ve smluvní měně 30 dní po vystavení faktury. Bez oboustranné dohody je smluvní měnou považována česká koruna.

Unless otherwise agreed, SFS accounts receivable are due for payment without any deduction 30 days after invoice date in the contract currency. In the absence of any agreement to the contrary, Czech crowns are deemed to be the contract currency.

10.2 Pokud má zákazník prodlení s platbou nebo vejdou ve známost okolnosti ukazující na zhoršení finanční situace objednatele, je SFS oprávněno odstoupit od kontraktu a zastavit dohodnuté dodávky. V takovém případě jsou veškeré pohledávky SFS okamžitě splatné.

If the customer defaults on payment or circumstances indicating a deterioration in the customer's financial position become known, SFS is entitled to withdraw from the contract and to discontinue agreed deliveries. In this case all SFS accounts receivable are immediately due for payment.

10.3 V případě opožděné platby se platí obvyklé úrokové sazby.

A customary rate of default interest is charged in the event of delayed payment.

10.4 SFS si vyhrazuje právo požádat o platbu předem, úvěr nebo bankovní záruku. Nejsou-li tyto požadavky splněny, může SFS odstoupit od kontraktu bez jakékoliv odpovědnosti za škodu. Zákazník není oprávněn zadržovat platby nebo účtovat zápočtem.

SFS reserves the right to request payment in advance, letters of credit or bank guarantees. If this requirement is not met, SFS can withdraw from the contract without any liability for damages. The customer is not entitled to retain payment or to offsetit against counter-claims.

11. Výhradní vlastnictví - Retention of Title

11.1 Dodávané zboží zůstává majetkem SFS, dokud všechny závazky vyplývající z dodávek nejsou v plné výši uhrazeny. SFS je oprávněno přijmout vhodná opatření pro formální odůvodnění výhradního vlastnictví.

The goods delivered remain the property of SFS until all liabilities arising from the deliveries have been paid in full. SFS is authorized to take appropriate action for formal substantiation of the retention of title.

11.2 SFS je oprávněno provádět záznam do speciálního registru za účelem zachování názvu, pokud je to nutné podle právních předpisů. Zákazník se zavazuje přijmout veškerá nezbytná opatření k tomuto účelu a předloží všechna potřebná prohlášení neprodleně při první žádosti SFS.

If entry in a special register is required under applicable law in order to substantiate the retention of title, SFS is authorized to make this registration. The customer undertakes to take all the necessary action for this purpose and submit all the necessary declarations promptly upon first request by SFS.

11.3 Zboží, za které nebyla přijata plná platba, nemůže být instalováno, zpracováno, prodáváno, zastavováno, ani žádným jiným způsobem zatíženo právy třetích osob. Toto ustanovení se nevztahuje na instalaci, zpracování a prodej v rámci běžného podnikání kupujícího. V takovém případě zákazník přepisuje svou kupní cenu resp. pohledávky za dílo nebo služby na SFS.

Goods for which full payment has not been received may be neither installed, processed, sold, pledged nor encumbered in any other way with third party's rights. This does not apply to installation, processing and sale in the context of the purchaser's ordinary course of business. In this case the customer thus assigns to SFS its claims in respect of purchase price or contract for work and services.

12. Nástroje / vývojové činnosti - Tools / Development Services

12.1 Pokud písemná smlouva nestanovuje jinak, nástroje jakéhokoliv druhu, výrobní zařízení a vývojové činnosti zůstávají majetkem SFS, i když se zákazník podílel na jejich platbě. Pokud zákazník vyžaduje následně změny, bude cena fakturována odděleně. V tomto případě bude dodací lhůta znovu projednána.

In the absence of written agreement to thecontrary, tools of whatever kind, production equipment and development services remain the property of SFS, even if the customer has contributed to the cost thereof. If the customer requests subsequent modifications, the cost will be invoiced separately. In this case delivery dates will be renegotiated.

12.2 Pokud množství zboží, na které je zpracována nabídka SFS, neodpovídá odběrům v dodávkách v dohodnutém časovém limitu, je SFS oprávněno požadovat další platby za nekryté náklady na nástroje, výrobní zařízení a vývojové činnosti.

If the quantity of goods on which the quotation from SFS is based is not taken in delivery within the agreed time limit, SFS is entitled to demand additional payment for uncovered costs in respect of tools, production equipment and development services.

12.3 Povinnost mít připravené nástroje a výrobní zařízení zaniká automaticky, pokud je objem výroby produktu přerušen, nejpozději však do 3 let po poslední dodávce ze SFS.

Agreed obligations to preserve tools and production equipment lapse automatically when volume manufacturing of the product is discontinued, but no later than 3 years after taking the last delivery from SFS.

13. Reklamace - Notification of defects

13.1 Zákazník musí zboží zkontrolovat ihned po dodání a pokud zjistí nedostatek, má jej okamžitě písemně oznámit SFS. Pokud zákazník neprovede toto oznámení je považováno zboží za uvolněné. Toto neplatí pouze v případě, že se jedná o závadu, kterou není možné zjistit při běžné kontrole. Pokud se závada projeví později, musí být oznámení provedeno okamžitě po zjištění, jinak se zboží považuje za uvolněné, a to i s ohledem na tuto závadu.

The customer must inspect the goods promptly after delivery and immediately notify SFS in writing if any defect is apparent. If the customer fails to make such notification, the goods are deemed to be accepted, unless the defect is such that it was not apparent upon inspection. If such a defect becomes apparent later, notification must be made immediately after it is discovered, otherwise the goods are deemed to be accepted, even considering this defect.

13.2 Záruční doba v případě těchto vad je jeden rok po doručení zboží.

The period of limitation for claims by the purchaser in respect of defects is one year. This commences on delivery of the goods.

13.3 Po oznámení neshody, má SFS právo, takto oznámenou neshodu přezkoumat odborníky z dané oblasti.

Upon notification of a defect SFS has the right to have the defect thus notified examined by specialists selected by SFS.

13.4 Zboží, které je objektem reklamace, musí být v každém případě uloženo, až do doby, kdy SFS vydá souhlas k vrácení zboží. Eventuální následné náklady spojené s nepotvrzeným vrácením zboží jsou účtovány objednateli.

The goods which are the subject of the complaint must in any case be properly stored until SFS gives its consent for their return. Any consequential costs arising from unconfirmed return deliveries will be charged in full to the purchaser.

13.5 V případě oprávněné reklamace nebo nesprávné dodávky má kupující nárok pouze na náhradní dodávku v souladu s uzavřenou smlouvou se SFS a v přiměřeném termínu. Kupující nemá právo na náhradu škody nebo odstoupení od smlouvy.

In the event of justified complaints or incorrect deliveries the purchaser is only entitled to redelivery by SFS in conformity with the contract within a reasonable time. The purchaser has no claim to compensation or rescission of the contract.

13.6 Odpovědnost za následné škody všeho druhu je v právně přípustné míře vyloučena. To platí jak pro přímé i nepřímé škody a také pro ušlý zisk. Jakýkoliv druh přepracování produktu bez souhlasu SFS, nesprávné použití nebo skladování mají za následek ztrátu všech záručních nároků vůči SFS.

Liability for consequential damage arising from defects of all kinds is precluded to the legally permissible extent. This applies both to indirect and direct damage and also to lost profits. Any type of reworking of components without the consent of SFS and improper treatment or storage result in the loss of all claims against SFS in respect of defects.

13.7Pokud je akce kupujícího nutná k předejití nebezpečí (např. stahování z trhu) , které je způsobeno dodáním závadného produktu SFS, tak je toto opatření před realizací projednáno se SFS. V opačném případě nemá kupující nárok uplatňovat náhradu škody vůči SFS.

If action by the purchaser to avert risks (e.g. product recalls) is necessary due to defective goods supplied by SFS, this action must be coordinated with SFS before it is implemented. Otherwise the purchaser has no entitlement to claim for damages against SFS.

14. Odpovědnost za výrobek - Product liability
Nároky vyplývající z odpovědnosti za výrobek jsou vyloučeny, a to pokud je to přípustné podle platných právních předpisů. Pokud je přesto vznesen požadavek vůči SFS třetí stranou, potom kupující ochrání SFS vůči všem těmto požadavkům.

Claims arising from product liability are precluded if and to the extent that this is permissible under applicable law. If claims are nevertheless made against SFS by third parties, the purchaser will indemnify SFS against all such claims.

15. Zrušení zakázky - Cancellation of orders

15.1 Zrušení zakázky předpokládá písemný souhlas SFS.

Order cancellations presuppose the written consent of SFS.

15.2 V případě zrušení zakázky se zákazník zavazuje převzít veškeré se zakázkou vzniklé náklady SFS, zejména za suroviny, nástroje všech druhů, výrobní zařízení specifické pro zakázku, neuhrazené náklady na vývoj, včetně polotovarů a dokončených výrobků.

In the event of order cancellations, the customer undertakes to assume all costs accrued by SFS in connection with the order, in particular for raw material, tools of all kinds, production equipment specific to the order, uncovered development costs as well as semi-finished and finished products.

15.3 SFS je oprávněno odstoupit od plánovaných dodávek v případě, že se finanční situace zákazníka podstatně zhoršuje nebo se prezentuje jinak než byl představen SFS. S tím spojené požadavky jsou, v rámci zákonných mezí vyloučeny.

SFS is entitled to withdraw from delivery obligations if the financial condition of the customer deteriorates materially or is other than has been represented to SFS. Any claims by the purchaser in this connection are precluded to the legally permissible extent.

16. Dotisk / rozmnožování - Reprints / Duplication
Dotisky a jakékoliv kopírování -včetně výtahu-z brožur, norem SFS, atd. je povoleno pouze s písemným souhlasem SFS.

Reprints and any kind of duplication - even of extracts - of, but not restricted to, brochures, SFS standards, etc., are allowed only with written permission from SFS.

17. Důvěrnost - Confidentiality
Všechny výkresy, náčrtky, vysvětlivky a vzorky SFS jsou důvěrné, utajované informace a nesmí být poskytnuty neoprávněným třetím osobám.

All drawings, sketches, explanations and samples from SFS are confidential information which has to be kept secret and may not be made accessible to unauthorized third parties.

18. Závazné znění originálního textu - Binding Nature of Original Text
Pokud by měly vzniknout nesrovnalosti mezi česky a anglicky koncipovanými prodejními podmínkami, je upřednostněn původní český text.

If discrepancies should arise between the terms and conditions of sale in Czech and those drawn up in English, the original Czech text shall prevail.

19. Místo plnění - Place of Performance
Není-li dohodnuto jinak je místem plnění plateb Krajský obchodní soud v Liberci.

Unless otherwise agreed, the place of performance for payments is Regional commercial court in Liberec.

20. Soudní příslušnost - Jurisdiction
Exkluzivní soudní příslušnost spadá pod Krajský obchodní soud v Liberci. Zákazník / kupující se výslovně vzdává soudní příslušnosti pod kterou spadá podle svého sídla.

Exclusive legal venue is Regional commercial court in Liberec. The customer/purchaser explicitly waives jurisdiction at its domicile.

21. Aplikované zákony - Applicable Law
Pro všechny právní vztahy mezi SFS a jeho zákazníky/kupujícími platí výhradně Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník společně s Vídeňskou úmluvou( Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodním obchodu se zbožím).

Law No. 531/1991 coll. The commercial code shall apply exclusively to all legal relationships between SFS and the customer/purchaser without recourse to the Vienna Convention on the Sale of Goods (UN Convention on Contracts for the International Sale of Goods).

22. Salvátorská klauzule - Escape clause
Pokud jedno nebo více z těchto ustanovení a dalších uzavřených dohod by mělo být zcela nebo zčásti neplatné nebo neproveditelné, nebo následně ztrátilo právní účinek nebo proveditelnost, pak tím nejsou dotčena zbývající ustanovení. Neplatná ustanovení budou potom nahrazena smluvními stranami způsobem co nejvíce odpovídajícím záměru původního neplatného ustanovení.

If one or more of these provisions and the other agreements concluded should be wholly or partly invalid or impracticable or subsequently lose its legal effect or feasibility, the effectiveness of the remaining provisions shall not thereby be affected. The invalid provision will then be replaced by the contracting parties in a manner resembling as closely as possible the intention of the invalid provision.

Stáhnout

Kontakt

SFS Group CZ s.r.o.
Vesecko 500
CZ-51101 Turnov
T +420 481 354 400
F +420 481 354 401